miércoles, 12 de diciembre de 2012

6º GALEGO - UNIDADE 5: OS PRONOMES


Cancioneiro que recopila cantigas de NadalPRONOMES NUMERAIS


Aquí tes unha relación dos numerais en galego, que poden presentarse como determinantes ou pronomes. Da súa confrontación co castelán, convén que teñas en conta as seguintes diferenzas:


GALEGO
CASTELÁN
DIFERENZAS
Cardinais ______________________

1 un, unha
2 dous, dúas
3 tres
4 catro
5 cinco
6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dezaseis
17 dezasete
18 dezaoito
19 dezanove
20 vinte
21 vinte e un, vinte e unha
22 vinte e dous, vinte e dúas
23 vinte e tres
24 vinte e catro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta
31 trinta e un, trinta e unha
32 trinta e dous, trinta e dúas
33 trinta e tres
34 trinta e catro
...
40 corenta
...
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 cen
101 cento un, cento unha
102 cento dous, cento dúas
103 cento tres
104 cento catro
...
110 cento dez
...
200 douscentos
300 trescentos
400 catrocentos
500 cincocentos, quiñentos
600 seiscentos
700 setecentos
800 oitocentos
900 novecentos
1 000 mil
1 001 mil un, mil unha
1 002 mil dous, mil dúas
1003 mil tres
...
2 000 dous mil, dúas mil
3 000 tres mil
...
1 000 000 un millón


Ordinais (todos teñen feminino)

1 primeiro/a
2 segundo
3 terceiro
4 cuarto
5 quinto
6 sexto
7 sétimo
8 oitavo
9 noveno
10 décimo
11 décimo primeiro; undécimo
12 décimo segundo; duodécimo
13 décimo terceiro
14 décimo cuarto
15 décimo quinto
16 décimo sexto
17 décimo setimo
18 décimo oitavo
19 décimo noveno
20 vixésimo
21 vixésimo primeiro
22 vixésimo segundo
23 vixésimo terceiro
24 vixésimo cuarto
 ...
30 trixésimo
40 cuadraxésimo
50 quincuaxésimo
60 sesaxésimo; sexaxésimo
70 septuxésimo
80 octoxésimo
90 nonaxésimo
100 centésimo
1 000 milésimo
1 000 000 millonésimo
___________________________


dos


veintiuno, veintiuna
veintidós

veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
___________________________decimotercero
decimocuarto
decimoquinto
decimosexto
decimoséptimo
decimooctavo
decimonoveno


____________________________


En galego dous presenta feminino.

Esta serie escríbese en galego por palabras separadas. En castelán todo xunto. Ademáis vinte e dous en galego presenta xénero feminino.__________________________
Coma no caso anterior, esta serie escríbese con palabras separadas en galego, todo xunto en castelán.
No hay comentarios:

Publicar un comentario